top of page
Asociatia PACIFIC Egyesület

Visszaküldési Szabályzat

 1. A Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül, ha a könyvet bontatlan, eredeti csomagolásban juttatja vissza és Szolgáltató az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől számított 14 napon belül megkapta. Bármelyik feltétel nem teljesülése esetén Szolgáltató nem köteles a rendelés értékét visszatéríteni.

  A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (asociatia.pacific@gmail.com),  a jelen nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, az alábbi feltételek mellett: 

  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

  2. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza azzal, hogy amennyiben a Vásárló nem a legkisebb költséggel járó szállítási módot választotta, úgy az ebből származó többletköltséget (a legolcsóbb és a választott szállítási mód díjazása közötti eltérés) a Szolgáltató nem téríti vissza. Elállás esetén a termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli.
   A Vásárló által fizetett rendelési értéket (termék vételárát és a szállítási költséget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a Vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

  3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

  4. A felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja az alábbi esetekben:
   - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv);
   - lezárt csomagolású hang-,illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta;
   - hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével);
   - a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

  5. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
    

 2. Ha a könyv kézhezvételkor sérült csomagolásban érkezik, akkor a Vásárló nem köteles a csomagot átvenni a szállítótól. Kérjük, jelezze a sérülést a szállítónak, készítsen egy fényképet a sérült csomagolásról, készíttessen csomag sérülési jegyzőkönyvet a szállítóval és ne vegye át a küldeményt a szállítótól.  
  Vásárló a küldemény átvételének elutasítását haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jelentse be e-mailben (asociatia.pacific@gmail.com) Szolgáltatónak és csatolja a jegyzőkönyvet és esetleg fotót a sérülésről.
  Szolgáltató a hozzá visszaküldött könyv beérkezése után 48 órán belül a vételárat és a postaköltséget visszautalja Vásárlónak.
  A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés hiányában, vagy a panasz bejelentésének elmulasztásának esetén, illetve a csomag sérülési jegyzőkönyv nélkül visszaküldött termékek vételárát és szállítási díját Szolgáltató meg nem téríti.
   

 3. Ha a könyv kézhezvételkor sértetlenül érkezett, de kibontás után a Vásárló olyan nyomdai hibát tapasztal, amely miatt a könyv olvashatatlanná válik - például hiányzó oldalak, hiányzó sorok, stb. -, a Vásárló kérheti a könyv cseréjét vagy ha a kicserélés lehetetlen, illetve a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna, elállhat a szerződéstől.
  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 14 napon belül közölni és a hibás könyvet visszaküldeni a Szolgáltatónak. A szerződés teljesítésétől számított 14 napos határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti.
  A Vásárló a szavatossági igényét az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (asociatia.pacific@gmail.com) teheti meg a hiba leírásával, továbbá a rendelés azonosító és a számlaszám megadásával. A nyilatkozat mintát ide kattintva töltheti le.
  Szolgáltató csak a határidőn belül beérkezett írásos igényeket és az ahhoz tartozó, szabályosan visszaküldött könyveket tudja kezelni.
  A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját Szolgáltató meg nem téríti.

  Az érintett termék cseréjét Szolgáltató 48 órán belül, saját költségére elvégzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, valamint megfizeti Vásárlónak a visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját.
  Szolgáltató abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 
   

bottom of page